Zahtev za preuzimanje poštanske pošiljke bez pečata

Danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), odnosno 1. oktobra 2018. godine prestala je da važi odredba člana 60. stav 5. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 i 97/2015) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika. Zakon je jasan svima, samo neki službenici Pošte odbijaju da ga poštuju.

Nemogućnost odbacivanja žalbe kao neuredne zbog nedostatka potpisa u telegramu

Zakonik o krivičnom postupku član 432 (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 3599/2013 od 2.7.2013. godine) Nepotpisana žalba izjavljena telegramom nije nedozvoljena niti neuredna.

Nepostojanje prava pravnog lica na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja nedozvoljene informacije u medijima

Zakon o javnom informisanju član 79 (Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 5009/2011 od 30.9.2011. godine) Pravno lice nema pravo na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja nedozvoljene informacije u medijima.

Ukidanje prvostepene presude koja se zasniva na preuzetim ili kopiranim delovima obrazloženja drugih sudskih odluka

Zakon o parničnom postupku član 391 (Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 1768/2013 od 15.10.2013. godine) Preuzimanje, kopiranje delova obrazloženja iz sudskih odluka donetih u sporovima sa istom jednom ili obe parnične stranke, ali u različitoj činjenično-pravnoj situaciji, čini presudu nepodobnom za razumevanje i za ispitivanje njene pravilnosti.

Korišćenje službene internet adrese u obavljanju delatnosti privrednog društva

Zakon o obligacionim odnosima čl. 17 i 262 (Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011 od 24.4.2012. godine) Protivno je dobrim poslovnim običajima i načelu savesnosti i poštenja osporavanje zakonskog zastupnika pravnog lica da lice koje je vršilo elektronsku prepisku sa službenog „e-maila“ tog pravnog lica sa memorandumom i svim podacima za to nije imalo ovlašćenje, jer niko ne može trpeti štetu zato što u dobroj veri komunicira sa licem koje je od strane pravnog lica ovlašćeno da koristi službenu internet adresu sa memorandumom privrednog društva, već za štetu mora da odgovara odgovorno pravno lice u kome taj zaposleni radi.

Elektronska forma ponude i prihvatanje ponude

Zakon o obligacionim odnosima čl. 38 i 39 (Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 10236/2011 od 24.4.2012. godine) Prihvatanje ponude je izjava volje kojom se jedna strana saglašava sa primljenom ponudom i na osnovu koje nastaje ugovor i relevantna je ako po sadržini odgovara ponudi u pogledu bitnih sastojaka ugovora. Prihvatanje ponude ne mora biti u određenoj formi, osim ako zakon propisuje posebnu formu za zaključenje takvog ugovora, ali je u pravnom prometu uobičajeno da se prihvat ponude učini u formi u kojoj je data ponuda.

Nemogućnost ispravke izvornika presude

Zakonik o krivičnom postupku član 368 stav 1 tačka 11) (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 5/2011 od 15.4.2011. godine) Mogućnost ispravke izvornika presude nije predviđena odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Neovlašćeno korišćenje računarskih programa kao autorskih dela

Zakon o autorskom i srodnim pravima član 187 (Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž. 506/2010 od 7.10.2010. godine) Za postojanje dela privrednog prestupa iz člana 187. stav 1. tačka 1. i stav 2. u vezi člana 20. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima u izreci se mora navesti koji program (delo) je u pitanju i ko je nosilac autorskog dela čije se pravo intelektualne svojine štiti od neovlašćenog korišćenja.