Ugovor o izradi prezentacije

Odavde možete preuzeti ugovor-o-izradi-prezentacije.doc (5708 downloads)  [51KB].

Tekst koji je označen žutom bojom obavezno izmenite tako da odgovara Vašem konkretnom slučaju. Slobodno možete da menjate sav tekst. Ne samo Vi, već i druga ugovorna strana. Upodobite, menjajte i dopunjavajte tekst modela tako da odgovara saglasnosti vaših konkretnih volja, kako bi postao ugovor.

Ugovorom o izradi Internet prezentacije i/ili internet prodavnice, kao što mu ime kaže, ugovorne strane definišu svoje ugovorne obaveze povodom izrade konkretne Internet prezentacije, odnosno prodavnice.

Ugovor o izradi prezentacije služi da ugovorne strane, osim cene i načina njene isplate, ugovore i način i rok izrade Internet prezentacije.

Jedina upotreba ugovora o izradi prezentacije je u slučaju… jeste, tako kako mu ime kaže. Molim Vas, nemojte da brišete ovo „Internet“ ispred reči „prezentacija“ i „prodavnica“. Ukoliko to uradite, ugovorna obaveza se menja, i ne samo što ćete morati da se bakćete sa PowerPointom, već ćete morati i da majstorišete po maloprodajnom objektu naručioca. Imajte to na umu.

Ovaj model ugovora o izradi prezentacije je namerno napisan uopšteno, upravo da bi bio primenjiv na najširi krug slučajeva. Mogu ga koristiti svi oni koji izrađuju prezentacije po narudžbini, samo je potrebno da tekst modela upodobe svojim konkretnim obavezama. Namerno sam napisao i Internet prezentacije i Internet prodavnice u istom ugovoru, tako da možete da izbacite delove teksta koji se ne odnose na Vas. Da se ne ponavljam, a upravo se ponavljam: obavezno konkretizujte sve u najsitnije detalje. Baš me zanima, koliko od Vas će da se seti da umesto HTML napiše HTML5, ukoliko je to standard koji primenjujete? Ozbiljno Vas pitam? Slobodno ostavite odgovor u komentaru.

Ok, to je bilo čemu služi i kome služi ovakav model ugovora. A sada da objasnim pojedine odredbe.

Naslov, dobro, datum i mesto zaključenja, dobro, ugovorne strane, to znate ko su: Vi i oni, dobro, aha, imamo naručioca i izvršioca. Jasno. Jedna ugovorna strana naručuje izradu Internet prezentacije/prodavnice i plaća drugoj ugovornoj strani, izvršiocu, tj. Vama, da tu Internet prezentaciju/prodavnicu napravi.

‘Ajmo po članovima, ima ih sasvim dovoljno.

Član 1.  prikazuje postojeće stanje na osnovu kojeg se ugovor zaključuje. Ukoliko naručilac nema nikakvu prethodnu prezentaciju, i ukoliko nema nikakve sa njom povezane servise… Molim? Otkud ja to mogu da znam, Vi se bavite izradom prezentacija, znate valjda šta sve može da se nakači na nju: od raznoraznih appova, preko uslužnih procesa koji se odvijaju u pozadini, do ličnog bloga sekretarice na poddomenu. Ako znate da nemaju povezane servise, onda tako neka i piše: „bez povezanih servisa“.
Stavom dva ovog člana… Jeste, drugim pasusom, samo se to u pravima zove drugi stav. Khm, dakle, stavom dva je prikazan prethodni pregovarački proces. Ovde sam dao primer sa dve ponude, čisto da vidite kako izgleda kada ih ima više. Višak obrišite. I, da, ponude čine sastavni deo ugovora, ukoliko Vam tako odgovara, ukoliko ne, samo obrišite taj deo teksta. Ponude su označene prema datumima, mada Vi možete slobodno i numerisati Vaše ponude i onda ih tako naznačiti.

Član 2. definiše predmet ugovora, kao ugovor o izradi Internet prezentacije/prodavnice. Vi možete da izbacite nepotrebno. Ovaj dokument koji se navodi u članu, „Opis internet prezentacije/prodavnice“ je dokument u kome su ultra-detaljno izdetaljisane sve pojedinosti oko izgleda, načina funkcionisanja, bilo u tehničkim izrazima, bilo narativno. Neki ljudi kojima srpski jezik nije baš prirastao za srce ovo nazivaju skoup ov srvicis, ili tako nekako. Imajte na umu da će, u krajnjem slučaju svo ovo pisanije čitati neki sudija kome je srpski jezik veoma mio.

Član 3. definiše obaveze izvršioca u pogledu izrade Internet prezentacije. Ukoliko ne pravite prezentaciju, obrišite ovaj član, a ostale članove prenumerišite.

Član 4. definiše obaveze izvršioca u pogledu izrade Internet prodavnice. Ukoliko ne pravite prodavnicu, obrišite ovaj član, a ostale članove prenumerišite.

Član 5. je napisan zbog onih naručilaca koji imaju svest o potrebi bezbednog komuniciranja, odnosno sigurnog pristupa njihovim sistemima, na kojima radite, ukoliko Vam daju da na njima radite. Ja to ne znam, ali znam da je Vaša obaveza da koristite sve bezbednosne mere koje Vam naručilac bude tražio da sprovodite. Bez pogovora, to je Vaša ugovorna obaveza, i nema više diskusije na ovu temu.

Članom 6. se ugovaraju obaveze naručioca, koje je on potrebno da izvrši kako biste Vi mogli da izvršite Vaše. Molim Vas da ovaj član dopunite svime što je Vama potrebno da vam naručilac dostavi i/ili obezbedi kako biste mogli da počnete i uspešno završite posao. Imenovanje osobe za komunikaciju ili koordinaciju spada u standardnu praksu, kako se ne bi desilo da od različitih lica koja rade za naručioca dobijate različite informacije u toku realizacije ugovora. Ovo se, inače, toliko retko dešava da sam morao da stavim u model ugovora. Ovo lice može biti imenovano i u samom ugovoru, direkt.

Član 7. sadrži cifru koju je naručilac dužan da Vam plati. Ukoliko ste preskočili, sada je dobar momenat da pročitate odeljak Cena.

Članom 8. se definišu rokovi plaćanja. Precizirajte. Tako kako ste se dogovorili, tačno tako i napišite.

Član 9. je specifičan za ovakvu vrstu ugovora (ne mislim na broj člana, nego na njegov sadržaj), jer neki naručioci pod terminom „izrada Internet prezentacije“ podrazumevaju SVE!!! Aaaaaa! Ovde napišite sve ono što nije uračunato u cenu ili rok, a bilo je razgovora o tome sa naručiocem. Ovim ne lišavate sebe mogućnosti da za dodatne usluge zaradite, već ih definišete upravo tako: kao dodatne usluge, koje su podložne posebnoj naplati. Ukoliko želite, ovde možete napisati i Vaš nekakav cenovnik, ali Vam to ne savetujem.

Član 10. Nemam šta da dodam, već sam sve napisao u odeljku Autorsko pravo.

Član 11. odgovara na pitanje ko je odgovoran ako se nešto desi na sistemima naručioca tokom trajanja ovog ugovora? Izvršilac, odnosno Vi, odgovarate isključivo za ono što ste Vi radili. Redak slučaj, ali kada se desi, biće Vam drago što Vam ovo piše u ugovoru.

Članom 12. je na najopštiji način definisana mogućnost raskida ugovora. Molim Vas da imate na umu da ovo nije ugovor o zakupu, pa da ugovarate otkazni rok.

Član 13. definiše da se radi o ugovoru s obzirom na ličnost, intuitu personæ, i da se ugovorne obaveze mogu preneti na treće lice isključivo uz saglasnost druge ugovorne strane. Takođe, eventualnom statusnom promenom, ne prestaju obaveze preuzete ovim ugovorom. Ako ugovorna strane promeni vlasnika, pojednostavljeno rečeno, Vi ste i dalje dužni da izradite Internet prezentaciju/prodavnicu, a oni da Vam plate. I ne samo to. Pri ocenu vrednosti pojedine firme vrednuju se i ugovori koje ta firma ima, odnosno, eventualni kupac može da računa na to da će mu prodavnica biti izrađena kako je ugovoreno, i to podiže njenu vrednost. Dobro, dobro, detaljišem, znam, samo hoću da Vam predočim šta sve ova rečenica o neposrednom preuzimanju ugovornih obaveza može da znači.

Član 14.  osim papirnatim izmenama i dopunama ovog ugovora daje ugovornu snagu i elektronskoj komunikaciji koju imate. Recimo da ste u Ponudi ili u Opisu prodavnice ili u samom tekstu Ugovora naveli da će prodavnica biti „lepe zelene boje“. I sada Vam osoba zadužena za komunikaciju pošalje poruku da je njihova korporativna odluka sa sastanka borda direktora i pula investitora i predstavnika ministarstava kao i predstavnika diplomatskog kora i najviših zvaničnika čegagod, da to bude „prijatna zelenkasta boja“. Šta ćete da radite? Pa ništa, to se smatra Aneksom ugovora, ukoliko ste već ispostavili rešenje sa primenjenom „lepom zelenom bojom“, na poruku osobe zadužene za komunikaciju odgovorite sa pitanjem da li pristaje na dodatnu cenu prepravke rešenja u traženu „prijatnu zelenkastu boju“? Ukoliko pristane, imate zaključen Aneks. Ukoliko ne pristane, onda nema saglasnosti volja, i Aneks nije zaključen, i Vi slobodno nastavite Vaš rad. Ozbiljno Vam kažem. Moraće da Vam plate, jer jednostrane izmene ne proizvode pravno dejstvo. Zamislite da Vam pošalje poruku gde kaže da je sada cena 0 din. (slovima: nula dinara). Da li bi se to važilo? Ne bi. E, pa isto tako se ne važi ni ovo!

Članom 15. se ugovara nadležnost suda. Ja sam naveo Privredni sud, a Vi možete to da izostavite čime ćete ugovoriti samo mesnu, a ne i stvarnu nadležnost.

Član 16. definiše broj primeraka ugovora, ukoliko ugovarate u papirnoj formi.

Ukoliko neko od Vas ima pitanje koje je u vezi sa modelom ugovora o izradi prezentacije, neka iskoristi prostor za komentar i postavi pitanje. mada sam o zaključivanju ugovora napisao Uputstvo

NAPOMENA:
Na osnovu člana 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) korišćenje celokupnog teksta svih modela ugovora je slobodno i neograničeno, kako u nekomercijalne tako i u komercijalne svrhe, bez ikakve nadoknade, bez obaveze navođenja imena autora, sa neograničenom mogućnošću da se sadržaj teksta menja.

5 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.


5 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.