Bolji prikaz rezultata APR pretrage

Ovaj tekst namenjen je svima onima koji često pretražuju APR i kojima istovremeno smeta što prikaz rezultata APR pretrage za odabrani subjekt nije vidljiv u celosti, već je razvrstan prema segmentima, odnosno blokovima ili „oblačićima“. Čim kliknete na jedan segment, kako biste prikazali njegov sadržaj, drugi segment se zatvori (osim naslovnog segmenta, koji je uvek prikazan u vrhu strane). Ovo je kratko uputstvo kako da „naterate“ sve segmente da se prikažu istovremeno. NAPOMENA: Izvršeno je testiranje samo za Firefox i Chrome.

Zahtev za preuzimanje poštanske pošiljke bez pečata

Danom početka primene člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), odnosno 1. oktobra 2018. godine prestala je da važi odredba člana 60. stav 5. Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 i 97/2015) u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika. Zakon je jasan svima, samo neki službenici Pošte odbijaju da ga poštuju.

Elektronska faktura i ostvarivanje prava na refrakciju plaćene akcize

Zakon o akcizama član 39b Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01283/2015-04 od 11.4.2016. godine Privredni subjekt, kao primalac elektronske fakture, koji od strane dobavljača dobija fakturu u vidu elektronskog dokumenta, kome se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom. Takođe napominjemo, da privredni subjekt u cilju ostvarivanja navedenih prava, kopiju elektronske fakture na papiru izrađuje overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta. 

Mesto prometa usluge podrške – optimizacije veb sajta koje strano lice vrši obvezniku PDV

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12 Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00120/2015-04 od 16.3.2016. godine Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog sadržaja internet pretraživačima u smislu povećanja učestalosti prikaza sadržaja veb sajta, obavezu da obračuna PDV za promet koji vrši strano pravno lice, a pod pretpostavkom da strano pravno lice nije odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, ima poreski dužnik – primalac usluge. Naime, u konkretnom slučaju reč je o usluzi ekonomske propagande koja se pruža elektronskim putem. S tim u vezi, obveznik PDV – primalac usluge ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni poreza. 

Kako (ne) nabaviti kvalifikovani elektronski potpis

Kao što znate, svi privredni subjekti koji su obavezi da dostavljaju godišnje finansijske izveštaje, za ovu 2015. godinu u obavezi su da ih sačine i Agencjiu za privredne registre dostave isključivo elektronskim putem, u elektronskom obliku (formi), uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika. Ako niste znali, evo zvaničnog obaveštenja na sajtu APR. Ako ne znate šta je elektronski potpis, predlažem da se sa istim upoznate kroz ovaj tekst autora Darka Vidića i Slobodana Markovića.

Paušalno oporezivanje po osnovu delatnosti – ostale usluge informacione tehnologije

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti član 3 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-331/2014-04 od 8.10.2015. godine) Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom o klasifikaciji delatnosti, razvrstana u grupu 62.09 – Ostale usluge informacione tehnologije (u okviru grane 62.0 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti, sektor J – informisanje i komunikacije), prema srodnosti i obimu delatnosti, odnosno zanimanja svrstao bi se u treću grupu iz člana 3. stav 1. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

E-banking: Defective by design

Autori: Dušan Dželebdžić i Žarko Ptiček Sadržaj: Uvod Koje su obaveze banaka prema važećim propisima? Šta pojedine banke od klijenata zahtevaju u pogledu bezbednosti i koje su posledice? “Uputstvo za nesmetan rad aplikacije” “Molimo nemojte da ažurirate Javu” Koje su posledice?

Posao u Ptiček d.o.o. Beograd (okončan)

Konkurs je okončan. Maloj ali moćnoj pravnoj kancelariji potrebna vredna i pedantna osoba za administrativne poslove. 

Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka odgovornog lica kao obavezan element računovodstvene isprave u elektronskom obliku

Zakon o računovodstvu čl. 9 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine) Računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

Nemogućnost odbacivanja žalbe kao neuredne zbog nedostatka potpisa u telegramu

Zakonik o krivičnom postupku član 432 (Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 3599/2013 od 2.7.2013. godine) Nepotpisana žalba izjavljena telegramom nije nedozvoljena niti neuredna.