Usluge

Zaštita podataka o ličnosti

 • Konsultacije i usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
 • Izrada Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti u skladu sa Vašim poslovnim potrebama
 • Prijavljivanje zbirke podataka o ličnosti kod Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti

Registracija privrednih društava i drugih subjekata registracije kod Agencije za privredne registre

 • Osnivanje privrednog subjekta
 • Osnivanje ogranaka i predstavništva stranog pravnog lica
 • Sve vrste promena, uključujući promene pravne forme i statusne promene
 • Likvidacija
 • Konsultacije u vezi sa osnivanjem i statusnim promenama privrednih subjekata

Uređenje radno-pravnih odnosa

 • Izrada ugovora o radu
 • Izrada Pravilnika o radu i drugih radno-pravnih akata privrednog društva
 • Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 • Konsultacije u vezi sa radno-pravnim odnosima

Obligaciono-pravni odnosi sa domaćim licima

 • Izrada ugovora o poverljivosti
 • Izrada svih vrsta ugovora u privredi
 • Izrada ugovora koji za svoj predmet imaju ili se ostvaruju putem informacionih tehnologija
 • Pravna podrška, konsultacije i izrada specifičnih ugovora:
  • Ugovor o izradi softvera
  • Ugovor o izradi aplikacija za mobilne platforme
  • Ugovor o izradi internet prezentacija
  • Ugovor o digitalnom dizajnu
  • Ugovor o kreiranju i dizajniranju korisničkog iskustva i interfejsa
  • Ugovor o uređivanju i održavanju prisutnosti na društvenim mrežama

Kreiranje korisničkih uslova i opštih akata

 • Izrada uslova korišćenja prema vašem modelu poslovanja
 • Izrada drugih opštih akata privrednog društva
 • Konsultacije u vezi sa primenom zakona na vaš model poslovanja

Usaglašavanje sa Zakonom o informacionoj bezbednosti

 • Izrada Akta o bezbednosti IKT sistema
 • Uređenje odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema
 • Pravno praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite
 • Konsultacije u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti

Zaštite intelektualne svojine

 • Autorsko pravo i izrada ugovora iz oblasti autorskog prava
 • Uređenje autorsko-pravnih odnosa sa angažovanim licima
 • Patentno pravo i registracija patenata kod Zavoda za intelektualnu svojinu
 • Pravo žiga i registracija žiga kod Zavoda za intelektualnu svojinu
 • Pravo industrijske svojine njegova registracija kod Zavoda za intelektualnu svojinu
 • Konsultacije u vezi sa pravima intelektualne svojine

Međunarodno pravo

 • Konsultacije i pružanje pravnih usluga kompanijama iz inostranstva
 • Pravna podrška u pregovorima sa inostranim partnerima
 • Izrada Ugovora sa elementima inostranosti
 • Konsultacije u oblasti međunarodnog poslovanja

Pravne konsultacije i vezi sa svim aspektima vašeg poslovanja