Ugovor o tehničkoj saradnji

Odavde možete preuzeti ugovor-o-tehničkoj-saradnji.doc (33948 downloads)  [48KB].

Tekst koji je označen žutom bojom obavezno izmenite tako da odgovara Vašem konkretnom slučaju. Slobodno možete da menjate sav tekst. Ne samo Vi, već i druga ugovorna strana. Upodobite, menjajte i dopunjavajte tekst modela tako da odgovara saglasnosti vaših konkretnih volja, kako bi postao ugovor.

Ugovor o tehničkoj, odnosno poslovno-tehničkoj saradnji kako mu pun naziv glasi, je jedan od najopštijih ugovora koji se zaključuje u privredi (dakle između lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti). Pod njega može da se podvede gotovo svaki ugovorni odnos za koji ne postoji već utvrđen naziv (ugovor o prevozu, zalozi, najmu, prodaji, ustupanju potraživanja, skladištenju, i slično).

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji služi da ugovorne strane, definišu svoj poslovni odnos koji će se odvijati u određenom periodu, na poslovima na kojima sarađuju.

S obzirom na svoju pomenutu pravnu prirodu, ova vrsta ugovora je i jedna od najzastupljenijih u srpskoj privredi, jer se sve što nije imenovano, podvodi pod „poslovno-tehničku saradnju“.

Ovaj model ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji je sam po sebi uopšten, jer se i odnosi na uopštenu saranju ugovornih strana. Mogu ga koristiti svi oni koji stupaju u dugotrajnu poslovnu saradnju. Dakle, ovim se ne ugovara saradnja po projektu, već takav poslovni odnos koji traje nekoliko godina, za koji se fakturiše vremenski period rada, recimo mesec dana, a ne jedna konkretna usluga. Samo je potrebno da tekst modela upodobite svojim konkretnim obavezama.

Ovakav model ugovora, generalno govoreći, odgovara i firmama koje angažuju podizvođače za ispunjenje sopstvenih obaveza (čitaj: autsorsuju).

Primetićete da ponuđenom tekstu modela nisu date mega-detaljne definicije izvođačkih obaveza, kao što je to slučaj kod drugih modela ugovora. Dobro, možda i nećete, ali u tome i jeste ideja ovakvog ugovornog odnosa: ne definiše se projektni zadatak, jer se ne plaća po projektu, već se angažovani izvođač plaća mesečno za svoj rad.

Ok, to je bilo čemu služi i kome služi ovakav model ugovora. A sada da objasnim pojedine odredbe.

Naslov, dobro, datum i mesto zaključenja, dobro, ugovorne strane, to znate ko su: Vi i oni, dobro, aha, imamo naručioca i izvođača. Jasno. Jedna ugovorna strana angažuje drugu ugovornu stranu za neke poslove i plaća joj mesečno.

‘Ajmo po članovima, ima ih 12.

Član 1.  definiše predmet ugovora kao dugotrajnu poslovno-tehničku saradnju.
Stavom dva ovog člana… Jeste, drugim pasusom, samo se to u pravima zove drugi stav. Khm, dakle, stavom dva se ugovara oblast saradnje. Ne konkretan posao, već poslovna saradnja u određenoj oblasti.

Član 2. definiše prava i obaveze ugovornih strana. Obe.

Član 3. definiše prava i obaveze naručioca u pogledu poslovno-tehničke saradnje. Ovde možete navesti i neke druge obaveze naručioca, u skladu sa onim što želite da ugovorite. Definišite obaveze naručioca, koje je on potrebno da izvršava kako biste Vi mogli da izvršavate Vaše. Molim Vas da ovaj član dopunite svime što je Vama potrebno da Vam naručilac dostavi i/ili obezbedi kako biste mogli da radite posao. Imenovanje osobe za komunikaciju ili koordinaciju spada u standardnu praksu, kako se ne bi desilo da od različitih lica koja rade za naručioca dobijate različite informacije u toku realizacije ugovora. Ovo se, inače, toliko retko dešava da sam morao da stavim u model ugovora. Ovo lice može biti imenovano i u samom ugovoru, direkt.

Član 4. definiše prava i obaveze izvođača u pogledu poslovno-tehničke saradnje. Ovde možete navesti i neke druge obaveze izvođača, eventualno nekakve specifične rokove ili bilo šta što želite da ugovorite. Definišite. Ako ne koristite kolaborativnu platformu, obrišite ovaj deo teksta, ako je koristite, napišite koja je, recimo Basecamp® ili Active Collab®
Ovaj tekst pri dnu člana je napisan zbog onih naručilaca koji imaju svest o potrebi bezbednog komuniciranja, odnosno sigurnog pristupa njihovim sistemima, na kojima radite, ukoliko Vam daju da na njima radite. Ja to ne znam, ali znam da je Vaša obaveza da koristite sve bezbednosne mere koje Vam naručilac bude tražio da sprovodite. Bez pogovora, to je Vaša ugovorna obaveza, i nema više diskusije na ovu temu.

Član 5. sadrži cifru koju je naručilac dužan da Vam plati. Ukoliko ste preskočili, sada je dobar momenat da pročitate odeljak Cena.
Ovim članom mogu da se definišu rokovi plaćanja. Precizirajte. Tako kako ste se dogovorili, tačno tako i napišite. Ako ste se, recimo, sporazumeli da Vam se plaća do 15. u mesecu za prethodni mesec, onda tako i napišite.

Članom 6.  Nemam šta da dodam, već sam sve napisao u odeljku Autorsko pravo.

Član 7. osim papirnatim izmenama i dopunama ovog ugovora daje ugovornu snagu i elektronskoj komunikaciji koju imate. Molim Vas da obratite pažnju na to da je za zaključenje Aneksa ugovora takođe potrebna saglasnost volja, isto kao i za zaključenje samog Ugovora. Ovim je samo ugovoreno sredstvo komuniciranja pri usaglašavanju volja, i ovo nikako ne znači da se svaka poslata poruka smatra zaključenim Aneksom.

Članom 8. je definisano vreme na koje se ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji zaključuje.

Član 9. definiše da se radi o ugovoru s obzirom na ličnost, intuitu personæ, i da se ugovorne obaveze mogu preneti na treće lice isključivo uz saglasnost druge ugovorne strane. Takođe, eventualnom statusnom promenom, ne prestaju obaveze preuzete ovim ugovorom. Ako ugovorna strane promeni vlasnika, pojednostavljeno rečeno, Vi ste i dalje dužni da izradite Internet prezentaciju/prodavnicu, a oni da Vam plate. I ne samo to. Pri oceni vrednosti pojedine firme vrednuju se i ugovori koje ta firma ima, odnosno, eventualni kupac može da računa na to da će mu prodavnica biti izrađena kako je ugovoreno, i to podiže njenu vrendost. Dobro, dobro, detaljišem, znam, samo hoću da Vam predočim šta sve ova rečenica o neposrednom preuzimanju ugovornih obaveza može da znači.

Član 10. sadrži alternativno postavljene raskidne uslove. Ovo znači da možete izabrati jedno od ponuđena dva rešenja, ono koje odgovara Vašem ugovornom odnosu. Kao što vidite, moguće je ugovoriti otkazni rok.

Članom 11. se ugovara nadležnost suda. Ja sam naveo Privredni sud, a Vi možete to da izostavite čime ćete ugovoriti samo mesnu, a ne i stvarnu nadležnost.

Član 12. definiše broj primeraka ugovora, ukoliko ugovarate u papirnoj formi.

Ukoliko neko od Vas ima pitanje koje je u vezi sa modelom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, neka iskoristi prostor za komentar i postavi pitanje. mada sam o zaključivanju ugovora napisao Uputstvo

NAPOMENA:
Na osnovu člana 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) korišćenje celokupnog teksta svih modela ugovora je slobodno i neograničeno, kako u nekomercijalne tako i u komercijalne svrhe, bez ikakve nadoknade, bez obaveze navođenja imena autora, sa neograničenom mogućnošću da se sadržaj teksta menja.

118 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.


118 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.