Elektronska faktura i ostvarivanje prava na refrakciju plaćene akcize

Zakon o akcizama član 39b Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01283/2015-04 od 11.4.2016. godine Privredni subjekt, kao primalac elektronske fakture, koji od strane dobavljača dobija fakturu u vidu elektronskog dokumenta, kome se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom. Takođe napominjemo, da privredni subjekt u cilju ostvarivanja navedenih prava, kopiju elektronske fakture na papiru izrađuje overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta. 

Mesto prometa usluge podrške – optimizacije veb sajta koje strano lice vrši obvezniku PDV

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12 Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00120/2015-04 od 16.3.2016. godine Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog sadržaja internet pretraživačima u smislu povećanja učestalosti prikaza sadržaja veb sajta, obavezu da obračuna PDV za promet koji vrši strano pravno lice, a pod pretpostavkom da strano pravno lice nije odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, ima poreski dužnik – primalac usluge. Naime, u konkretnom slučaju reč je o usluzi ekonomske propagande koja se pruža elektronskim putem. S tim u vezi, obveznik PDV – primalac usluge ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni poreza. 

Paušalno oporezivanje po osnovu delatnosti – ostale usluge informacione tehnologije

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti član 3 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-331/2014-04 od 8.10.2015. godine) Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom o klasifikaciji delatnosti, razvrstana u grupu 62.09 – Ostale usluge informacione tehnologije (u okviru grane 62.0 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti, sektor J – informisanje i komunikacije), prema srodnosti i obimu delatnosti, odnosno zanimanja svrstao bi se u treću grupu iz člana 3. stav 1. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Elektronski potpis ili identifikaciona oznaka odgovornog lica kao obavezan element računovodstvene isprave u elektronskom obliku

Zakon o računovodstvu čl. 9 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1077/2014-16 od 7.11.2014. godine) Računovodstvena isprava u elektronskom obliku mora da sadrži elektronski potpis ili identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje računovodstvene isprave.

Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari izdavanjem reklamnog prostora na internet sajtu stranom pravnom licu

Zakon o porezu na dohodak građana čl. 85 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-155/2012-04 od 12.6.2012. godine) Kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta, već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana 

Poreski tretman prometa koji vrši obveznik PDV – član klastera kada naknadu ostvaruje od udruženja (klastera)

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 5. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-32/2012-04 od 22.3.2012. godine) U slučaju kada udruženje (klaster) prenosi novčana sredstva po programu o rasporedu i korišćenju sredstava, obvezniku PDV – članu klastera, na osnovu zaključenog ugovora, a na ime realizacije određenog projekta, obveznik PDV dužan je da obračuna i plati PDV po opštoj stopi od 18% (kasnije podignuta na 20%)

Mesto prometa usluge održavanja servera koje vrši domaće za račun stranog lica

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00958/2011-04 od 24.10.2011. godine) Kada domaći obveznik PDV koji pruža usluge održavanja, instalacije i tehničke podrške server aplikacije i POS aparate i usluge upravljanja server aplikacijama preuzme obavezu da u korist onog lica koje na teritoriji Srbije nema sedište ni stalnu upravu, odustane od pružanja navedenih usluga, uz naknadu, nije dužan da na tu naknadu obračuna i plati PDV, jer je mesto prometa inostranstvo.