Ugovor o autorskom delu

Odavde možete preuzeti ugovor-o-autorskom-delu.doc (11822 downloads )  [43KB].

Tekst koji je označen žutom bojom obavezno izmenite tako da odgovara Vašem konkretnom slučaju. Slobodno možete da menjate sav tekst. Ne samo Vi, već i druga ugovorna strana. Upodobite, menjajte i dopunjavajte tekst modela tako da odgovara saglasnosti vaših konkretnih volja, kako bi postao ugovor.

Ugovorom o autorskom delu, ugovorne strane definišu svoje ugovorne obaveze povodom izrade konkretnog autorskog dela, koje može biti deo već postojeće Internet prezentacije. Ukoliko imate strpljenja/volje/želje, pogledajte moje predavanje o autorsko-pravnoj zaštiti bloga <35:25> održano na Blogomaniji 2013. godine.

Ugovor o autorskom delu služi da fizičko lice i naručilac, osim sadržaja autorskog dela i njegovu formu, odnosno format, ugovore i cenu i rokove izrade autorskog dela kao i način na koji će to delo biti ekonomski eksploatisano.

Ugovor o autorskom delu ima veoma široko polje primene, naročito kada su sadržaj neke prezentacije ili njen dizajn u pitanju. Pri tome, ugovor se ne mora odnositi isključivo na vizuelni dizajn, već je primenjiv i na dizajn zvuka –  komponovanje, video-radove, tekst, kao i mešovite tehnike. Moguće je da Vas angažuju da dizajnirate jedinstveni vizuelni identitet, ili da napišete blog unos (čitaj: post) o nečemu, koji uključuje i tekstualne i grafičke elemente na primer (ilustrovani putopis, recimo).

Ovaj model ugovora o autorskom delu je namerno napisan uopšteno, upravo da bi bio primenjiv na najširi krug slučajeva. Postoje daleko detaljniji ugovori o autorskom delu, koji se tačno odnose na određene vrste autorstva, uvažavajući sve njegove specifičnosti. Molim Vas da razumete da ovaj model nije namenjen pravnom odnosu u kojem se kao autori na nekom delu pojavljuje više lice (čitaj: koautori) od kojih svako lice pojedinačno doprinosi nastanku dela, kao što je film, na primer, gde reditelji, glumci, kamermani, kompozitori, scenografi i mnogi drugi učestvuju u izradi autorskog dela. Dakle, i pored njegove uopštenosti, ovaj model ugovora ima ograničenje u pogledu broja lica koja se angažuju na izradi autorskog dela.

Osim autora, ovaj model ugovora mogu koristiti i naručioci, odnosno svi oni koji dopunjuju prezentacije sadržajem (čitaj: kontentom), bez obzira da li dopunjuju sopstvenu ili tuđu prezentaciju. Sadržaj može biti raznovrstan, samo je bitno da bude precizno naveden, odnosno opisan. Dakle, ako je ono što želite nekakav dizajn nečega, a to može biti i dizajn korisničkog interfejsa, ili ako želite sadržajem da popunite neku prezentaciju, a znate makar i otprilike šta bi taj sadržaj trebao da bude, angažujte autora da pusti svojoj kreativnoj mašti na volju…

Ok, to je bilo čemu služi i kome služi ovakav model ugovora. A sada da objasnim pojedine odredbe.

Naslov, dobro, datum i mesto zaključenja, dobro, ugovorne strane, to znate ko su: Vi i oni, dobro, aha, imamo naručioca i autora. Jasno. Sigurno? Da li Vam je stoprocentno jasno da autor može da bude samo i isključivo fizičko lice i ništa osim fizičkog lica? Jeste? Odlično, idemo dalje, Jedna ugovorna strana naručuje izradu autorskog dela i plaća drugoj ugovornoj strani, autoru, da to delo i napravi. Naručilac će to delo posle da objavi. Jasno?

‘Ajmo po članovima, ima ih vrlo malo.

Član 1.  ima kratku edukativnu funkciju, i preuzima par zakonskih definicija, zarad dobrog razumevanja.
Stavom dva ovog člana… Jeste, drugim pasusom, samo se to u pravima zove drugi stav. Khm, dakle, stavom dva je naveden pseudonim autora. Ako autor nema pseudonim, ili ne želi da ga koristi, obrišite ovaj stav

Član 2. definiše predmet ugovora, kao ugovor o izradi autorskog dela. I to ne samo o izradi, već i o pripremi i predaji tog dela naručiocu. Vi možete da izbacite nepotrebno, odnosno ono na šta se ugovor ne odnosi, samo je bitno da ostavite naziv dela, makar i kao radni naziv. Takođe možete da dodate odrednice koje bliže definišu Vaš konkretan slučaj.

Član 3. definiše obaveze autora u pogledu izrade autorskog dela, a čega li drugog. Ovde navedeni .štg (čitaj: štagod) format je na Vama, odnosno na naručiocu, da definišete. Ponekad naručilac to nije u stanju sam da uradi, jer ne zna šta mu treba, i kako se sve uklapa. Svejedno, Vi napišite u kom formatu će mu autorsko delo biti isporučeno, da kasnije ne biste morali posebno da objašnjavate zašto je nešto u nekom formatu. Na takvo pitanje samo odgovorite: „Zato što smo tako ugovorili“.

Član 4. definiše obaveze naručioca, kao i ograničenja u pogledu samo autorskog dela koje naručilac ima. Odredbama ovog člana autor se štiti od intervencija (čitaj: brljanja) na autorskom delu. U ovom članu nije uvršćeno u model, ali je ovaj član idealno mesto da ugovorite i druge obaveze naručioca, a naročito one koje je on potrebno da izvrši kako biste Vi mogli da izradite autorsko delo. Molim Vas da ovaj član dopunite svime što je Vama potrebno da vam naručilac dostavi i/ili obezbedi kako biste mogli da započnete i uspešno izradite delo.

Član 5. sadrži cifru koju je naručilac dužan da Vam plati. Ukoliko ste preskočili, sada je dobar momenat da pročitate odeljak Cena. Ovim članom se definišu rokovi plaćanja. Precizirajte. Tako kako ste se dogovorili, tačno tako i napišite.

Članom 6. je definisana odgovornost za neizvršavanje nenovčanih obaveza. Ukoliko se nekome ne sviđa da mora da plaća penale zbog neobljavljivanja na vreme isporučenog autorskog dela, dobro, nemojte to da ugovorite, ali samo da znate da postoji i takva mogućnost.

Članom 7. je na najopštiji način definisana mogućnost raskida ugovora. Molim Vas da imate na umu da ovo nije ugovor o zakupu, pa da ugovarate otkazni rok.

Član 8. definiše da se radi o ugovoru s obzirom na ličnost, intuitu personæ, i da se obaveza izrade autorskog dela ne može preneti na treće lice. Vidite, samo taj autor i niko više. Nema rasprave: nema prenosa. Takođe, eventualnom statusnom promenom, ne prestaju obaveze preuzete ovim ugovorom. Ako ugovorna strane promeni vlasnika, pojednostavljeno rečeno, Vi ste i dalje dužni da izradite Internet prezentaciju/prodavnicu, a oni da Vam plate. I ne samo to. Pri ocenu vrednosti pojedine firme vrednuju se i ugovori koje ta firma ima, odnosno, eventualni kupac može da računa na to da će mu prodavnica biti izrađena kako je ugovoreno, i to podiže njenu vrednost. Dobro, dobro, detaljišem, znam, samo hoću da Vam predočim šta sve ova rečenica o neposrednom preuzimanju ugovornih obaveza može da znači.

Član 9.  osim papirnatim izmenama i dopunama ovog ugovora daje ugovornu snagu i elektronskoj komunikaciji koju imate. Recimo da ste u Ugovoru naveli da će neki deo autorskog dela biti „lepe zelene boje“. I sada Vam osoba zadužena za komunikaciju od strane naručioca pošalje poruku da je njihova korporativna odluka sa sastanka borda direktora i pula investitora i predstavnika ministarstava kao i predstavnika diplomatskog kora i najviših zvaničnika čegagod, da to bude „prijatna zelenkasta boja“. Šta ćete da radite? Pa ništa, to se smatra Aneksom ugovora, ukoliko ste već u delo inkorporisali „lepu zelenu boju“, na poruku osobe zadužene za komunikaciju odgovorite sa pitanjem da li pristaje na dodatnu cenu prepravke rešenja u traženu „prijatnu zelenkastu boju“? Ukoliko pristane, imate zaključen Aneks. Ukoliko ne pristane, onda nema saglasnosti volja, i Aneks nije zaključen, i Vi slobodno nastavite Vaš rad. Ozbiljno Vam kažem. Moraće da Vam plate, jer jednostrane izmene ne proizvode pravno dejstvo. Zamislite da Vam pošalje poruku gde kaže da je sada cena 0 din. (slovima: nula dinara). Da li bi se to važilo? Ne bi. E, pa isto tako se ne važi ni ovo!

Članom 10. se ugovara mesna nadležnost suda.

Član 11. definiše broj primeraka ugovora, ukoliko ugovarate u papirnoj formi.

Ukoliko neko od Vas ima pitanje koje je u vezi sa modelom ugovora o autorskom delu, neka iskoristi prostor za komentar i postavi pitanje. mada sam o zaključivanju ugovora napisao Uputstvo

NAPOMENA:
Na osnovu člana 6. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) korišćenje celokupnog teksta svih modela ugovora je slobodno i neograničeno, kako u nekomercijalne tako i u komercijalne svrhe, bez ikakve nadoknade, bez obaveze navođenja imena autora, sa neograničenom mogućnošću da se sadržaj teksta menja.

57 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.


57 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.