Nemogućnost ispravke izvornika presude

Zakonik o krivičnom postupku član 368 stav 1 tačka 11)

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Kž1. 5/2011 od 15.4.2011. godine)

Mogućnost ispravke izvornika presude nije predviđena odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Iz obrazloženja:

„Dakle, prvostepeni sud okr. A. A. oglašava krivim zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 1. Krivičnog zakonika i u samom činjeničnom opisu radnji, koje su okr. A. A. stavljene na teret i za koje je oglašen krivim, se i ne navodi pribavljanje imovinske koristi, međutim, prvostepeni sud u izvorniku presude, nakon opisa radnji izvršenja, navodi da je okr. A. A. kao službeno lice, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, pribavio drugom kakvu imovinsku korist, što izreku čini nerazumljivom, zbog čega i postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11) Zakonika o krivičnom postupku (dalje: ZKP).

Navedenu apsolutno bitnu povredu odredaba krivičnog postupka prvostepeni sud je pokušao da ispravi donošenjem naredbe K. Po1. br. … od 28.2.2011. godine, kojom u predmetu K. Po1. br. … ispravlja zapisnik o glavnom pretresu, odnosno objavljivanju presude od 7.12.2010. godine, i transkripta audio-zapisa sa objavljivanja presude od 7.12.2010. godine, kojom naredbom u navedenom zapisniku i transkriptu, u stavu gde su opisana zakonska obeležja krivičnog dela, briše reč imovinsku.

Međutim, iz spisa predmeta proizilazi da je prvostepena presuda javno objavljena dana 7.12.2010. godine, te da je Tužilac za organizovani kriminal (dalje: Tužilac) žalbu na presudu izjavio dana 16.2.2011. godine, a da su branioci okr. žalbe izjavili 18.2.2011. i 21.2.2011. godine, dok je navedena naredba o ispravci Višeg suda u Beogradu K. Po1. br. … doneta tek 28.2.2011. godine, dakle nakon što su Tužilac i branioci okr. A. A. izjavili žalbe.

Dalje, prvostepeni sud naredbom K. Po1. br. … od 28.2.2011. godine vrši ispravku zapisnika o objavljivanju presude od 7.12.2010. godine i transkripta audio-zapisa sa objavljivanja presude od 7.12.2010. godine, i na taj način izvornik praktično usaglašava sa prepisom, što je apsolutno nedozvoljeno i čime je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, predviđenu članom 368. stav 1. tačka 11) ZKP, koja vodi obaveznom ukidanju presude.

Dakle, apsolutno bitna povreda odredaba krivičnog postupka se, u konkretnom slučaju, ogleda u tome što, po odredbama ZKP, prvostepeni sud nije mogao da vrši ispravku objavljene presude tako što usaglašava izvornik sa prepisom presude, jer se, shodno odredbi člana 362. ZKP, pogreške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne pogreške u pisanju i računanju, nedostatke i nesaglasnosti pismeno izrađene presude sa izvornikom, mogu ispraviti posebnim rešenjem. Dakle, radi se o mogućnosti da se očigledna pogreška u pismeno izrađenoj presudi ispravi i usaglasi sa izvornikom, prema kome se mogu ravnati pismeno izrađena presuda i overeni prepis presude, dok mogućnost ispravke izvornika presude nije predviđena odredbama ZKP.

Odredbom člana 313. stav 3. ZKP, na koju se pozvao prvostepeni sud u naredbi K. Po1. br. … od 28.2.2011 godine, može se izvršiti ispravka pogrešno upisanih imena, brojeva i drugih očiglednih pogrešaka u pisanju koje su u zapisnik o glavnom pretresu unete do zaključenja zasedanja, ali ne i nakon toga, odnosno ne i u fazi objavljivanja presude, što je prvostepeni sud učinio, pogrešno primenivši gore pomenutu odredbu ZKP, na fazu postupka nakon zaključenog zasedanja, na koju se citirana odredba ne odnosi, čime je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11) ZKP.“

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.