Mesto prometa usluge održavanja servera koje vrši domaće za račun stranog lica

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00958/2011-04 od 24.10.2011. godine) Kada domaći obveznik PDV koji pruža usluge održavanja, instalacije i tehničke podrške server aplikacije i POS aparate i usluge upravljanja server aplikacijama preuzme obavezu da u korist onog lica koje na teritoriji Srbije nema sedište ni stalnu upravu, odustane od pružanja navedenih usluga, uz naknadu, nije dužan da na tu naknadu obračuna i plati PDV, jer je mesto prometa inostranstvo. 

Ipak može

Povod za ovaj post je moja želja da sumiram nešto pozitivno što se desilo, da konkretizujem pomaknuće do kojeg je u međuvremenu došlo. Operateri mobilne telefonije o kojima sam pisao zbog nemogućnosti dobijanja teksta ugovora na uvid pre potpisivanja ugovora su odreagovali tako što su svi postavili ažurne Opšte uslove i sve korisničke ugovore na svoje Internet prezentacije, i to:

Dokument na osnovu koga se ostvaruje poresko oslobođenje kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza čl. 4 i 6 (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-439-02-43/2011 od 31.10.2011. godine) Ukratko: Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom

Neovlašćeno korišćenje računarskih programa kao autorskih dela

Zakon o autorskom i srodnim pravima član 187 (Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pkž. 506/2010 od 7.10.2010. godine) Za postojanje dela privrednog prestupa iz člana 187. stav 1. tačka 1. i stav 2. u vezi člana 20. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima u izreci se mora navesti koji program (delo) je u pitanju i ko je nosilac autorskog dela čije se pravo intelektualne svojine štiti od neovlašćenog korišćenja.