Dokument na osnovu koga se ostvaruje poresko oslobođenje kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza čl. 4 i 6

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-439-02-43/2011 od 31.10.2011. godine)

Ukratko: Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom

„Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 79 od 25.10.2011. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 2.11.2011. godine.

U cilju pravilne i jednoobrazne primene obaveštavate se o sledećem.

Navedenim pravilnikom, menjaju se odredbe člana 4. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog („Sl. glasnik RS“, br. 124/2004, 140/2004, 27/2005, 54/2005, 68/2005, 58/2006, 112/2006, 63/2007, 99/2010, 4/2011 i 24/2011 – dalje: Pravilnik) kojima su propisani dokazi koje treba da poseduje obveznik da bi ostvario poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

S tim u vezi, u cilju ostvarivanja prava na propisano poresko oslobođenje, obveznik treba da poseduje izvoznu deklaracije izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od napred navedenog, od dana stupanja na snagu izmena i dopuna Pravilnika, kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom, a ne kako je do izmene i dopune Pravilnika bilo uređeno, na osnovu odobrenja nadležnog carinskog organa izdatog u skladu sa carinskim propisima i prevoznog dokumenta na osnovu kojeg se moglo utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

Daljim izmenama u stavu 3. istog člana Pravilnika, kao i u tački 5) stav 3, propisano je da dokument overen od strane nadležnog carinskog organa na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom, treba da sadrži najmanje sledeće podatke:
1) naziv i adresu, odnosno firmu i sedište, kao i PIB obveznika (izvoznika);
2) uobičajeni trgovački naziv, količinu i vrednost dobara;
3) mesto i datum kada su dobra poslata u inostranstvo;
4) naziv i adresu, odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu;
5) potpis i pečat nadležnog carinskog organa koji je overio dokument.

Odredbom člana 6. Pravilnika propisani su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, za unos dobara u slobodnu zonu za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone. Najnovijim izmenama i dopunama Pravilnika, u navedenom članu dodaje se novi stav 2, koji se odnosi na propisivanje dokaza na osnovu kojih obveznik može da ostvari pravo na oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona za promet električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja, a koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za promet električne energije, prirodnog gasa, mazuta i uglja, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;
2) račun isporučioca dobara;
3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) do 3), odnosno stava 2. ovog člana“.

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.