Elektronska faktura i ostvarivanje prava na refrakciju plaćene akcize

Zakon o akcizama član 39b

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01283/2015-04 od 11.4.2016. godine

Privredni subjekt, kao primalac elektronske fakture, koji od strane dobavljača dobija fakturu u vidu elektronskog dokumenta, kome se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom. Takođe napominjemo, da privredni subjekt u cilju ostvarivanja navedenih prava, kopiju elektronske fakture na papiru izrađuje overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta. 

„Odredbom člana 39a stav 1. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe, odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti. Shodno stavu 3. navedenog člana Zakona, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje se bavi prevozom lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari. Bliži uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize uređeni su Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/2012, 38/2013, 93/2013 i 111/2015 – dalje: Pravilnik)

Odredbom člana 39b stav 1. Zakona propisano je da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog zakona, koristi kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize i da je kupac – krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize. Bliži uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize uređeni su Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013 i 111/2015 – dalje: Pravilnik)

Odredbom člana 4. stav 1. i 2. Zakona o elektronskoj dokumentaciji („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 – dalje: ZED) propisano je da se elektronskom dokumentu ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku i ako je propisom utvrđen pismeni oblik kao uslov punovažnosti pravnog akta, pravnog posla ili druge pravne radnje, odgovarajući elektronski dokument potpisuje se kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Prema članu 6. ZED, elektronski dokument sadrži unutrašnju i spoljnu formu prikaza. Unutrašnja forma prikaza sastoji se od tehničko-programske forme zapisivanja sadržine elektronskog dokumenta. Spoljna forma prikaza sastoji se od vizuelnog ili drugog razumljivog prikaza sadržine elektronskog dokumenta na ekranu računarskog ili drugog elektronskog uređaja.

Odredbom člana 7. st. 1. i 2. ZED-a propisano je da elektronski dokument ne može imati kopiju u elektronskom obliku i da se kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta.

Shodno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, privredni subjekt N…, kao primalac elektronske fakture, koji od strane dobavljača dobija fakturu u vidu elektronskog dokumenta, kome se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih Zakonom i Pravilnikom. Takođe napominjemo, da N… u cilju ostvarivanja navedenih prava, kopiju elektronske fakture na papiru izrađuje overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta.“

2 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.