Mesto prometa usluge podrške – optimizacije veb sajta koje strano lice vrši obvezniku PDV

Zakon o porezu na dodatu vrednost član 12

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00120/2015-04 od 16.3.2016. godine

Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog sadržaja internet pretraživačima u smislu povećanja učestalosti prikaza sadržaja veb sajta, obavezu da obračuna PDV za promet koji vrši strano pravno lice, a pod pretpostavkom da strano pravno lice nije odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, ima poreski dužnik – primalac usluge. Naime, u konkretnom slučaju reč je o usluzi ekonomske propagande koja se pruža elektronskim putem. S tim u vezi, obveznik PDV – primalac usluge ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni poreza. 

„Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog sadržaja internet pretraživačima u smislu povećanja učestalosti prikaza sadržaja veb sajta, obavezu da obračuna PDV za promet koji vrši strano pravno lice, a pod pretpostavkom da strano pravno lice nije odredilo poreskog punomoćnika na teritoriji Republike Srbije i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, ima poreski dužnik – primalac usluge. Naime, mišljenja smo da je u konkretnom slučaju reč o usluzi ekonomske propagande koja se pruža elektronskim putem. S tim u vezi, a uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon), obveznik PDV – primalac usluge ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni porez.
Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).
Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je primalac dobara i usluga, ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika.
Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona).
Prema odredbi člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (4) Zakona, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama u oblasti ekonomske propagande.

U skladu sa odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  1. koji je oporeziv PDV;
  2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Odredbama člana 28. stav 2. Zakona propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:

  1. račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
  2. dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa odredbom člana 28. stav 5. tačka 1) Zakona, može da ostvari i poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. tačka 5) ovog zakona, pod uslovom da je obračunao PDV u skladu sa ovim zakonom i da primljena dobra i usluge koristi za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana.
Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 6. Zakona).“

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.