Kako (ne) nabaviti kvalifikovani elektronski potpis

Kao što znate, svi privredni subjekti koji su obavezi da dostavljaju godišnje finansijske izveštaje, za ovu 2015. godinu u obavezi su da ih sačine i Agencjiu za privredne registre dostave isključivo elektronskim putem, u elektronskom obliku (formi), uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika. Ako niste znali, evo zvaničnog obaveštenja na sajtu APR. Ako ne znate šta je elektronski potpis, predlažem da se sa istim upoznate kroz ovaj tekst autora Darka Vidića i Slobodana Markovića.

Naravno, kao fizičko lice sam iskoristio mogućnost dobijanja besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa od Ministarstva unutrašnjih poslova koji je pohranjen na mojoj ličnoj karti. Naravno, postoji zakonska obaveza da kao fizičko lice nosim ličnu kartu sa sobom, umesto da kao zakonski zastupnik privrednog društva istu držim u čitaču, bezuspešno pokušavajući da nateram sistem APR-a da prihvati moj finansijski izveštaj.

O tome nije mnogo pisano, ali prema iskustvima knjigovođa koje poznajem, za prijavu finansijskih izveštaja za 2014. godinu, od kojih su mikro pravna lica bila izuzeta od upotrebe elektronske „forme“, sistem koji je osposobio APR je prvo kasnio, a onda je dolazilo do tehničkih problema najrazličitije prirode. Jedan od njih je slanje izveštaja bez poruke o prijemu ili grešci. Knjigovođe su tada bile prinuđene da satima pokušavaju da elektronski komuniciraju sa sistemom, i dovijaju se na različite načine. Kako bih izbegao da se i meni desi ovakva situacija, izabrao sam da izradim kvalifikovani elektronski potpis na kartici koju mogu ostaviti u pritežanju računovođe u neodređenom vremenskom periodu neophodnom za uspešnu elektronsku komunikaciju sa APR-om.

Kako država u kojoj živim prepoznaje samo jedan operativni sistem kao validan, to sam se oprostio od upotrebe računara sa OSX ili Linux operativnim sistemom za komunikaciju sa istom. Ali ono što nisam očekivao su skriveni troškovi nabavke kvalifikovanog elektronskog potpisa. Naime, neka Sertifikaciona Tela ne izdaju kvalifikovani elektronski potpis fizičkim licima, već samo privrednim subjektima. Za ovo, pored popunjenih (i pečatiranih) zahteva za izdavanjem, i ugovora, zahtevaju da im se dostavi:
– fotokopija lične karte zakonskog zastupnika
– fotokopija OP obrasca
– fotokopiju izvoda o registraciji koji nije stariji od 6 meseci

Prvo: neverovatno mi je da obična (ne overena, već najobičnija) fotokopija ima jače pravno dejstvo od originala, koji se ni ne traže na uvid, a radi se o izdavanju kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Drugo: iz kog razloga, da ne kažem racionalnog razloga, Sertifikaciona Tela gomilaju papir, kada su im svi ovi dokumenti dostupni u obliku skeniranih originala kod Agencije za privredne registre?

Treće: nekako bih i razumeo da zahtevaju izvod iz APR-a u originalu ne stariji od 24 sata, ali da se kvalifikovani elektronski potpis bazira na gotovo šest meseci starom podatku u fotokopiji, koji je pri tome u elektronskom obliku javno dostupan svakom i koji je ne stariji od jedne sekunde, to ne razumem.

Čatvrto: da bih dostavio fotokopiju izvoda iz APR (ne starijeg od 6 meseci) moram prvo da platim taksu za taj izvod u iznosu od 1.700 dinara, kako bih mogao da ga fotokopiram! Cena izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa iznosi oko 3.000 dinara, pa ovaj bespotrebni trošak uvećava tu cenu za više od 50%.

S obzirom da se od mene očekuju fotokopije, zapitao sam se da li skenirane fotokopije i elektronska dokumenta po shvatanju Sertifikacionih Tela proizvode pravno dejstvo? Ovo sam isprobao na primeru Privredne komore Srbije. Pošto su mi nakon prijave dostavili Zahtev i Ugovor u elektronskom obliku, koji se prema članu 2. i članu 5. stav 3. Zakona o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009) smatra originalom, ja sam ga originalno i potpisao, i originalno (u elektronskom obliku) poslao na zvanično navedenu adresu elektronske pošte, zajedno sa originalnim dokazom o uplati naknade za izdavanje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Naravno, vratilo mi se elektronsko pismo sledeće sadržine:

 Poštovani,
Pre svega da vas obavestim da je kompletna tehnička podrša Sertifikacionog tela prebačena na on line ticketing system ( http://helpdesk.pksca.rs/) , tako da vise nije moguć direktan telefonsi kontakt ili pitanja putem emaila.
Već ste dobili obaveštenje da je Vaša poruka prebačena na taj system, a potrebno je I da se registrujete  kao korisnik.
Što se Vaše poruke tiče, u okviru našeg portala na adresi www.pks.rs/ca kao i u korisničkom uputstvu je jasno opisana procedura nabavke koja podrazumeva predaju dokumentacije u PAPIRNOJ formi (čak I da su dokumenta koja ste poslali u obliku PDF dokumenta u skladu sa Zakonom na koji se pozivate, a nisu – nisu potpisana kvalfikovanim elektronskim potpisom, odnosno uopšte nisu digitalno potpisana).

Dakle, neophodno je da nam dokumentaciju dostavite u papiru, poštom ili lično (ili kurirom), a na mail će Vam stići informacija onog momenta kad sertifikat bude proizveden (u roku od 24 sata od prijema kompletne dokumentacije).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju u okviru OVOG tiketa.
Molimo Vas da ne odgovarate na mail koji dobijete sa ovim obaveštenjem.

Srdačan pozdrav,

Naravno, kao poslušni građanin Republike Srbije pokušao sam da tehničku podršku potražim na navedenom “on line ticketing systemu“ i naišao na sledeće:

Napravite nalog

Kao građanin Republike Srbije na mene i na institucije Republike Srbije primenjuju se zakoni Republike Srbije, među kojima je i Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Sl. glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010). Službenom upotrebom jezika i pisama, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba jezika i pisama u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, preduzeća i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja, te je Privredna komora Srbije nedvosmisleno obveznik njegovih normi.

Sa žaljenjem mogu samo da konstatujem da se “on line ticketing systemom“ Privredne komore Srbije krši član 1. stav 1. Zakona o službenoj up0trebi jezika i pisama koji glasi:

U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpski jezik.

Odredbama o dostavljanju fotokopirane dokumentacije, ne starije od 6 meseci, koja se traži zarad izdavanja kvalifikovanog elektronskog potpisa, krši se samo zdrav razum i obesmišljava sve elektronsko što smo sami sebi propisali.

Ovako se ne nabavlja kvalifikovani elektronski potpis.

Moj predlog bi bio da APR da API institucijama koje imaju potrebu za ažurnim podacima, kao što su to pribavile poslovne banke. Jedan od svetlih primera je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je omogućio da se prilikom prijave novog rukovaoca podacima u Centralni registar zbirki podataka podaci o privrednom subjektu direktno preuzimaju iz evidencije APR-a što smanjuje mogućnost pogrešnog unosa. Ukoliko je kvalifikovani elektronski potpis već neminovnost, dobro je što je omogućeno njegovo besplatno nabavljanje, ali nije dobro što ima skrivenih troškova.

Dopuna 1: Danas sam otišao u Privrednu komoru Srbije, tačnije u unutrašnje dvorište, poslednji ulaz, prva vrata levo (sve je dobro obeleženo) da predam fotokopije i originale ugovora i zahteva u dovoljnom broju primeraka. Ljubazna službenica se veoma potrudila da mi objasni da su oni jedino Sertifikaciono Tele koji ne zahteva fotokopiju ne stariju od 6 meseci. U razgovoru sam takođe saznao, i to je nekoliko puta službenica naglasila, da je razlog traženja papirne dokumentacije iz APR-a taj što „APR mnogo greši“. Na moja pitanja o tome kako se postupa u slučaju kada APR štampa Izvod sa sopstvenog sajta, koji sadrži istu grešku kao i sajt, nisam dobio drugi odgovor osim da „APR mnogo greši“. Sa druge strane, veoma je pohvalno da sam na svoju adresu elektronske pošte u roku od par sati od momenta predaje, od PKS dobio obaveštenje da mogu da preuzmem sertifikat već idućeg radnog dana.

Dopuna 2: Prema raspoloživim podacima, odnosno prema dopisu koji sam dobio od sertifikacionog tela Privredne komore Srbije, koji glasi:

Poštovani,
Podešavanja koja ste jednom uradili na Vašem računaru su dovoljna za sve setifikate koje izdaje sertifikaciono telo PKS.
Problem možete imati posle ovoga, na sajtu Poreske uprave, zbog propusta koji je napravila firma koja je radila aplikaciju za PU. Može se desiti da dobijete prozor sa informacijom da ubacite smart karticu iako je kartica u čitaču. Ovo se dešava kad koristite više (bilo kojih) kartica na istom računaru, a rešava se primenom sledećeg uputstva: http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=750

Tim uputstvom sertifikaciono telo Privredne komore Srbije kao način za rešavanje problema kod prijave na portal poreske uprave upućuje korisnike da obrišu sve druge sertifikate koje imaju instalirane.

Ovakav način rešavanja problema, ne samo da nema svoje tehničko opravdanje, već je po mom mišljenju potpuno neprihvatljivo i diskriminatorno u odnosu na imaoce više različitih sertifikata. Kao građanina Republike Srbije ne zanima me koja je firma napravila propust. Zanima me da odgovorni koji su dopustili takav propust, budu adekvatno sankcionisani, jer se zbog njihovog propusta onemogućava zakonom propisani pravni promet u Republici Srbiji. Naravno da se to nikada neće desiti, i zbog toga imam utisak da neko iz namere ili grube nepažnje pokušava da dokaže građanima kako “moderne tehnologije i svetski trendovi“ nisu sa unutrašnju upotrebu, i da treba da ostanemo, kao društvo u vremenu vladavine pergamenta i rukoznaka, odnosno hartije i pečata.

16 komentara Napišite komentar

  • Nije tako jednostavno izvesti zaključak. PKS traži najmanju nadoknadu. Za firme, sva Sertifikaciona Tela zahtevaju fotokopije i imaju skrivene troškove u vidu pribavljanja dokumentacije.
   Sa druge strane, prema prošlogodišnjem iskustvu moje računovođe, PKS sertifikati su bili najmanje problematični.

   Umesto sve da funkcioniše, sve vreme, mi pričamo kako da izaberemo varijantu koja je najmanje loša.

   • Ne postoji sertifikat „za firme“.

    Svaki kvalifikovani sertifikat glasi isključivo na fizičko lice. Sertifikat može da uključi dodatne atribute (naziv firme, email adresa,…) ali to ni na koji način ne utiče na upotrebu. Elektronski potpis pojedinac pravi u svoje lično ime, svojim sertifikatom bez obzira na prisustvo i sadržaj atributa, a ovlašćenje zastupanja se uspostavlja nezavisno od elektronskog potpisa i sadržaja sertifikata.

   • Iskustva računovođe o funkcionisanju potpisivanja zavise od toga šta je instalirano na njihovom računaru. Računovođa koji radi sa Halcom karticama će reći da one rade najbolje, računovođa koji radi sa karticama Pošte će reći da pak one prave najmanje problema 🙂

    Sistem APR-a je zamišljen tako da računovođa može da pripremi izveštaje i da onda pošalje klijentu link tako da klijent sam obavi potpisivanje. Prethodno klijent treba računovođi da pošalje potpisane PDF dokumente sa izjavama i pratećom dokumentacijom. U praksi međutim najčešće klijent odlazi kod računovođe da potpiše dokumente i izveštaj, pa računovođe imaju potrebu da „podržavaju“ više različitih kartica što nije do kraja podržano.

    Ko već koristi Halcom ebanking će imati najmanje problema će imati sa njihovom „jedna za sve“ karticom. I PKS i MUP imaju više generacija kartica koje zahtevaju različite softvere. Nemam nikakvo iskustvo sa e-Smart karticama.

 1. Koristio sam sertifikate PKS, MUP i Halcom i jedino je Halcom uvek radio i ima najbolju podršku, iako je najskuplji od svih.

  Pozdrav

 2. Još jedna preporuka za Halcom, uzeli smo preko njih sertifikat za pravna lica i nikad nije bilo problema. Kod žene u firmi se pošteno muče sa MUP-ovim sertifikatima.

 3. Odličan tekst. A posebno mi se dopada „činjenica“ da „APR mnogo greši“. Sreća pa su u PKS sve stručni, obrazovani i odgovorni ljudi.

 4. Super sajt, u potpunosti se slažem sa navedenim da nikako ne treba uzimati elektronski potpis kod privredne komore Srbije, jer jednostavno ne radi. Posedujem upravo njihov sertifikat i sajtu CROSO.RS ne mogu da pristupim, tehnička podrška je praktično nepostojeća, nude rešenja koja nisu adekvatna i ne rešavaju problem…sva komunikacija ide preko emaila, na računar korisnika neće da se konektuju i neće da pričaju telefonom….bežite od sertifikata koje izdaje privredna komora Srbije

 5. Poštovani,
  Da li negde piše da elektronski potpis moraju da imaju inženjeri sa licencama, koji su zaposleni u firmama (nisu zakonski zastupnici)? Naručilac nam traži da na nekakvoj izjavi koju potpisuju direktori naručioca i izvođača radova, elektronski moraju da se potpišu i ogovorni izvođači radova koji su zaposleni u našoj firmi. Nigde ne nalazim da je to obaveza odgovornih izvođača radova…
  Unapred zahvalna,
  Vesna

  • Poštovana,
   Hvala na pitanju, veoma me je zaintrigiralo.
   Ja ne znam da postoji takva obaveza. Ne znam za obavezu obaveznosti posedovanja elektronskog potpisa za licencirane inženjere.
   Moguće je da takva „obaveza“ proizilazi iz praktične primene nekog propisa.
   Ipak, onog ko tvrdi da takva obaveza postoji, možete da pitate na osnovu kog člana kog zakona ili podzakonskog akta je takva obaveza utvrđena. Moj predlog je da Naručioca zamolite da Vam objasni na osnovu čega zahteva tako nešto. Nije isključeno da je upotreba elektronskog potpisa od navedenih lica i ugovorena između Vaše firme i Naručioca.
   S poštovanjem,

 6. Da li se na dokument koju je jedna strana potpisala elektronski, a druga odstampala i potpisala primenjuje Pravilnik o pouzdanom elektronskom čuvanju dokumenta, odnosno da li postoji neki obavezan način čuvanja ugovora koji je jedna strana potpisala elekronski, a druga svojerucno, ili se čuvaju normalno (čuvaju se originali u papirnoj formi i sken eventualno obostrano potpisanog ugovora). Hvala

  • Poštovanje,
   Pretpostavljam da se pitanje odnosi na primenu Pravilnika o uslovima za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta („Sl. glasnik RS“, br. 94/2018). Navedenim Pravilnikom su propisani uslovi za postupke i tehnološka rešenja koji se koriste tokom pouzdanog elektronskog čuvanja dokumenta koji u izvornom obliku sadrži kvalifikovani elektronski potpis odnosno pečat i dokumenta kojem je kvalifikovanim elektronskim potpisom odnosno pečatom potvrđena vernost izvornom dokumentu i tačnost dodatno uključenih podataka u skladu sa članom 61. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
   Dakle, samim Pravilnikom njegova primena je ograničena na elektronsko čuvanje, i u njemu se ne nalaze odredbe koje bi se odnosile na druge oblike i načine čuvanja dokumenata.

   Prema članu 10 Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017) kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje se štampanjem spoljne forme elektronskog dokumenta. Prema članu 12 navedenog Zakona odštampani primerak elektronskog dokumenta ima istu dokaznu snagu kao originalni akt, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi (1 i 2) i to:
   1) da je štampanje elektronskog dokumenta izvršeno pod nadzorom:
   – fizičkog lica, ovlašćenog lica fizičkog lica u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno ovlašćenog lica pravnog lica čiji je to akt,
   ili
   – lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa;

   2) da je istovetnost odštampanog primerka elektronskog dokumenta sa originalom potvrđena, uz naznaku da je reč o odštampanom primerku elektronskog dokumenta:
   – svojeručnim potpisom fizičkog lica,
   ili
   – svojeručnim potpisom ovlašćenog lica fizičkog lica u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno ovlašćenog lica pravnog lica, kao i pečatom fizičkog lica u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno pravnog lica, ako postoji zakonska obaveza da akt sadrži pečat,
   ili
   – od strane lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa, rukopisa i prepisa.

   Ovlašćeno lice organa javne vlasti može u postupcima koji se sprovode u vršenju javnih ovlašćenja odštampati elektronski dokument na papiru i overiti odštampani primerak elektronskog dokumenta na način iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana, pri čemu odštampani primerak elektronskog dokumenta obavezno sadrži pečat utvrđen zakonom kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa. Odštampani primerak elektronskog dokumenta koji je overen od strane navedeog organa ima istu dokaznu snagu kao original u okviru sprovođenja tog postupka.

   Ukoliko se ne radi o organu javne vlasti, prema odredbama Zakona, ukoliko je štampanje elektronskog dokumenta izvršeno pod nadzorom fizičkog lica, ovlašćenog lica fizičkog lica u svojstvu registrovanog subjekta, odnosno ovlašćenog lica pravnog lica čiji je to akt i ukoliko je istovetnost odštampanog primerka elektronskog dokumenta sa originalom potvrđena svojeručnim potpisom fizičkog lica, uz naznaku da je reč o odštampanom primerku elektronskog dokumenta, odštampani primerak elektronskog dokumenta će imati istu dokaznu snagu kao originalni akt.

   Takođe, prema Mišljenju Saveta Javnobeležničke komore od 25.7.2018. godine, postoji mogućnost i da Javni beležnik overi kopiju elektronskog dokumenta ako je on odštampan pod njegovim nadzorom ili pod nadzorom lica o čijem aktu se radi (u praksi, stranke koja zahteva overu svog elektronskog dokumenta) tako što će potvrditi istovetnost odštampanog primerka sa originalom, uz naznaku da je reč o odštampanom primerku elektronskog dokumenta. Pritom, ako dokument sadrži elektronski potpis ili elektronski pečat, ta činjenica treba da bude jasno iskazana u spoljnoj formi elektronskog dokumenta.

   Srdačno,

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.