Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari izdavanjem reklamnog prostora na internet sajtu stranom pravnom licu

Zakon o porezu na dohodak građana čl. 85

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-155/2012-04 od 12.6.2012. godine)

Kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta, već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana 

„Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana, u skladu sa odredbama ovog zakona, plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Prihodi koji, saglasno Zakonu, podležu oporezivanju porezom na dohodak građana, oporezuju se bilo da su ostvareni u naturi, činjenjem ili na drugi način (član 3. stav 2. Zakona).

Ostalim prihodima fizičkog lica u smislu Zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, a naročito svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po Zakonu, prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, odnosno dokumentovane stvarne troškove (član 85. stav 3. i član 86. Zakona).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i predmetni slučaj, a na osnovu prezentovanih činjenica, kada fizičko lice kao autor i vlasnik sajta ostvari prihod u vidu naknade koju mu isplaćuje strano pravno lice po osnovu korišćenja reklamnog prostora na sopstvenom internet sajtu fizičkog lica, s tim da strano pravno lice ne dobija nikakva prava na sam (sadržaj) sajta (fizičko lice ima sva lična i imovinska prava po osnovu toga što je autor sajta) već samo kupuje reklamni prostor na sajtu, taj prihod (po osnovu davanja na korišćenje reklamnog prostora) ima poreski tretman drugih prihoda fizičkog lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 14) Zakona, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Sa stanovišta obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u predmetnom slučaju na prihod koji po svojoj prirodi čini dohodak fizičkog lica koji podleže oporezivanju porezom na drugi prihod, obračunava se i plaća doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 22%, a ukoliko lice nije osigurano po drugom osnovu i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao ugovorena naknada umanjena za troškove koje je obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i očuvanju, saglasno odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011 i 7/2012 – usklađeni din. izn.).

U slučaju kada obveznik ostvaruje prihod u ili iz druge države, saglasno članu 107. Zakona, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. Saglasno st. 3. i 4. tog člana Zakona obveznik je dužan da poreskom organu, nadležnom prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primio prihode, dostavi poresku prijavu na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je propisan Pravilnikom o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 11/2005).

Ukazujemo da, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice, prema članu 9. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr.).“

21 komentara Napišite komentar

Оставите одговор

Obavezna polja su označena *.